طراحی و تعمیرات تخصصی برد های الکترونیکی
  • تلفن تماس 03152231208

  • آدرس ایمیل

یونیت ABS

یونیت ABS

یونیت ABS

ترمز ABS

قبل از هرچیز لازم است بدانیم ABS به چه معنایی است؟!!!

ABS حروف اول کلمات  Anti-Lock Braking System  وبه معنی سیستم ترمز ضد قفل میباشد .

این سیستم شامل یک سیلندر فلزی (بلوکه ترمز : شامل شیر های مکانیکی و موتور و کانال ها) و یک یونیت الکترونیکی (یونیت : شامل بوبین های شیر ها و مدارات الکترونیکی و سوکت اصلی) میباشد.

به طور ساده و قابل درک باید گفت وظیفه این سیستم اندازه گیری سرعت هر چرخ و جلوگیری از قفل شدن هر کدام (کشیدن لاستیک)

میباشد ؛

اما به چه صورت؟!

یک شفت اینکدر در هرچرخ وظیفه دارد چرخش هر چرخ را به صورت پالس به یونیت گذارش دهد ، یونیت با یک فورمول ساده سرعت چرخش چرخ را اندازه گیری میکند (تعداد دور کامل بخش بر زمان) ، با فشار دادن ترمز سنسور روی پدال مراتب را به یونیت اطلاع داده و یونیت با توجه به آهنگ کاهش سرعت هرچرخ قفل شدن آن را قبل از وقوع محاسبه کرده و بنابراین شیر مربوط به آن چرخ را میبندد تا از رسیدن روغن ترمز به پمپ آن چرخ جلوگیری کند و مانع قفل شدن گردد ، اما این کار به تنهایی باعث قفل شدن چرخ مذکور و قفل  ماندن آن مبگردد  ، بنابر این یک شیر دیگر مسیر برگشت روغن به مخزن پمپ را باز نموده و موتور داخل بلوکه فعال شده و با چرخیدن مازاد روغن را به مخزن برمیگرداند ؛

این عمل علت همان ضربات و لرزش زیر پای شما در هنگام زدن ترمز شدید میباشد ….

در الکترونیک خودرو مهندس رمضانیان فقط یونیت الکترونیکی مورد تعمیر قرار میگیرد.